கேப்ரியெல்லா  சார்ல்டன் 

மிக அழகான ஆடை மற்றும் தனிப்பயனாக்கம்

பாரம்பரிய உடைகள்

நடனமாட நேரம்

மகேஷ் அண்ணாவுடன்

அவளுடைய செல்லப்பிராணியுடன்

கிராம தோற்றம்